ประวัติโรงเรียน
 บุคลากร
นักเรียน
หลักสุตร

ITA

 ผังโรงเรียน
 AMSS++
ผลงาน59-61
สมศ.รอบสาม
Link/Dowload
นายอนนท์ หันทยุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด
 

รายงานจำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลคลองหาด
ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ระดับชั้น
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ตามแผน
ตามจัด
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1

1

1

6

9

15

อนุบาล 2

2

2

27

17

44

อนุบาล 3

2

2

25

20

45

รวมอนุบาล

5

5

58

46

104

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

2

2

27

21

48

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

2

2

24

24

48

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

2

2

22

17

39

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

1

2

18

11

29

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

1

2

17

15

32

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2

2

27

19

46

รวมประถมศึกษา

10

12

135

107

242

รวมทั้งหมด

15

17

193

153

346

ข้อมูล 10 มิุถุนายน 2562

 

 

ระดับชั้น
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ตามแผน
ตามจัด
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1

1

1

6

9

15

อนุบาล 2

2

2

26

17

43

อนุบาล 3

2

2

24

21

45

รวมอนุบาล

5

5

56

47

103

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

2

2

26

21

47

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

2

2

24

23

47

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

2

2

23

18

41

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

1

2

18

11

29

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

1

2

17

16

33

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2

2

27

20

47

รวมประถมศึกษา

10

12

135

109

244

รวมทั้งหมด

15

17

191

156

347

ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2562

 

 

ข้อมูลนักเรียน สาขาบ้านไหม่ไทยเจริญ

ระดับชั้น
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ตามแผน
ตามจัด
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1

0

0

0
0
0
อนุบาล 2

1

1

5
5
10
อนุบาล 3

1

1

6
6
12
รวมอนุบาล

2

2

11
11
22
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

1

1

5
7
12
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

1

1

9
8
17
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

1

1

8
3
11
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

1

1

7
8
15
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

1

1

5
3
8
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1

1

2
4
6
รวมประถมศึกษา

6

6

36
66
69
รวมทั้งหมด

8

8

47
44
91

ข้อมูล 10 มิุถุนายน 2562

 

 

ข้อมูลนักเรียน สาขาบ้านไหม่ไทยเจริญ

ระดับชั้น
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
ตามแผน
ตามจัด
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1

0

0

0
0
0
อนุบาล 2

1

1

5
6
11
อนุบาล 3

1

1

6
6
12
รวมอนุบาล

2

2

11
12
23
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

1

1

6
7
13
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

1

1

9
10
19
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

1

1

8
4
12
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

1

1

7
8
15
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

1

1

5
3
8
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1

1

2
4
6
รวมประถมศึกษา

6

6

37
36
73
รวมทั้งหมด

8

8

48
48
96
ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2562
 

 

 

 

 
ดาวโหลด
ข้อมูล DMC 2562
หลักสูตรซ่อมเสริม
แบบเยี่ยมบ้าน
คัดลายมือ ป.1-6