ประวัติโรงเรียน
 บุคลากร
นักเรียน
หลักสุตร

ITA

 ผังโรงเรียน
 AMSS++
ผลงาน59-61
สมศ.รอบสาม
Link/Dowload
นายอนนท์ หันทยุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด
 
บุคลากรในโรงเรียน
นายอนนท์ หันทยุง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
อับดับ คศ.3
วิทยฐานะ ผอ.ูชำนาญการพิเศษ
วุฒิ/วิชาเอก กศ.ม./ การบริหารการศึกษา
นางอัญญาณา โสดาราม
อับดับ คศ.3
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิ/วิชาเอก ค.บ. / การประถมศึกษา
นางจิระวรรณ เชื้อสุข
อับดับ คศ.3
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิ/วิชาเอก ค.บ. / การประถมศึกษา
างอัญชนา พัฒนทองคำ
อับดับ คศ.3
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิ/วิชาเอก ค.บ. / สังคมศึกษา
นางอาภาภรณ์ เกิดกุล
อับดับ คศ.3
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิ/วิชาเอก ค.บ. / สังคมศึกษา
นางยุวดี สืบสำราญ
อับดับ คศ.3
วุฒิ/วิชาเอก กศ.บ. / วิทยาศาสตร์เคมี

นายประสงค์ เชื้อสุข
อับดับ คศ.3
วิทยฐานะ -
วุฒิ/วิชาเอก ค.บ./
การประถมศึกษา

นางสาวจุฑาวรรณ หันทะยุง
อับดับ คศ.2
วุฒิ/วิชาเอก ค.บ. / คอมพิวเตอร์ศึกษา
นางธิติพร สุทารส
อับดับ คศ.3
วุฒิ/วิชาเอก ค.บ. / การประถมศึกษา
นางสาวนิภาพร หวังเชิดกลาง
อับดับ
คศ.2
วุฒิ/วิชาเอก ศศ.บ.
/ ภาษาอังกฤษ
นางสาวสุพัตรา ครประสี
ตำแหน่ง
คศ.2
วุฒิ/วิชาเอก ค.บ./คณิตศาสตร
นางสาวจารุวรรณ วงศ์วรรณ
อับดั
คศ.1
วุฒิ/วิชาเอก
ค.บ. / นาฏศิลป
นางสาวอุ้มพร นวนนุกูล
อับดับ
คศ.1
วุฒิ/วิชาเอก คบ.
/ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางสาวถวิลวดี ขันโอราฬ
ตำแหน่ง
ครู คศ.1
วุฒิ/วิชาเอก ค.บ./ภาษาไทย

นางสาวชัชฎาภรณ์ แหวนเงิน
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย
วุฒิ/วิชาเอก ค.บ./ภาษาอังกฤษ
นางสาวอัญชลี เขยเป็นสี
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย
วุฒิ/วิชาเอก ค.บ./คณิตศาสตร์
นางสาวบุปผวรรณ วีระกิติกุล
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย
วุฒิ/วิชาเอก ศษ.บ./การศึกษาปฐมวัย
นางสาวจุฑามาศ เทพอักษรณรงค์
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย
วุฒิ/วิชาเอก ศษ.บ./การศึกษาปฐมวัย

นางสาวทิพย์สุดา สีอ่อน
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย
วุฒิ/วิชาเอก ค.บ./คณิตศาสตร

นางสาววรรณา เจริญคง
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย
วุฒิ/วิชาเอก คบ./ภาษาไทย

นางสาวอารดา จันทะผิว
ตำแหน่ง
ครูอัตราจ้าง
วุฒิ/วิชาเอก ค.บ./ภาษาอังกฤษ

Name: Miss Almie Pe Lavadia Jarlata
Degree:Elementary Education
ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ

Name:Mr. Aldrin Labadia Jarlata
Degree:Bachelor of Arts
ตำแหน่ง
ครูสอนภาษาอังกฤษ

นางสาวผุสรัตน์ สายเสมา
ตำแหน่ง ครูธุรการวุฒิ/วิชาเอก
บริหารการตลาด

นายกำจัด  นามลี
ตำแหน่ง
พนักงานบริการ
วุฒิ
มัธยมศึกษาตอนต้น

นายวิโรจน์  ไกลจะบก
ตำแหน่ง พนักงานบริการ
วุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น
 
 
 
ดาวโหลด
ข้อมูล DMC 2562
หลักสูตรซ่อมเสริม
แบบเยี่ยมบ้าน
คัดลายมือ ป.1-6