ประวัติโรงเรียน
 บุคลากร
นักเรียน
หลักสุตร

ITA

 ผังโรงเรียน
 AMSS++
ผลงาน59-61
สมศ.รอบสาม
Link/Dowload
นายอนนท์ หันทยุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด
 
หลักสูตรและงานวิชาการ
หลักสูตรพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระ 9 รายวิชา
คู่มือและแบบปพ.ต่างๆ
รายวิชาเพิ่มเติม
กิจกรรมเสริมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมเสริมเสริมหลักสูตร
หลักสูตรที่จัดทำขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุง
หากต้องการไฟล์ที่ปรับปรุงแล้วติดต่อทาง
โรงเรียนค่ะ......
(=*_^=)
 
ดาวโหลด
ข้อมูล DMC 2562
หลักสูตรซ่อมเสริม
แบบเยี่ยมบ้าน
คัดลายมือ ป.1-6