ประวัติโรงเรียน
 บุคลากร
นักเรียน
หลักสุตร

ITA

 ผังโรงเรียน
 AMSS++
ผลงาน59-61
สมศ.รอบสาม
Link/Dowload
นายอนนท์ หันทยุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองหาด
 
ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดที่เผยแพร่
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างสถานศึกษา โครงสร้างสถานศึกษา
รายงาน ScQA61
O2 ข้อมูลผู้บริหาร  ผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
O4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2562- ปี 2564
O5 ข้อมูลติดต่อ ที่อยู่: หมู่ 1 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด
จังหวัดสระแก้ว 27260

โทร: 085-6038013
E-mail : anubanklonghad@sk1edu.go.th
Facebook: โรงเรียนอนุบาลคลองหาด
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
ระเบียบกระทรวงศึกษาิการว่าด้วยการบริหารจัดการและ
ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็น
นิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546
กฏกระทรวงกำหนดจำนวนคณะกรรมการคุณสมบัติหลักเกณฑ์์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546
พรบ.การศึกษาภาคบังคบ พ.ศ. 2545

ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

Web : www.akschool.ac.th
Facebook: โรงเรียนอนุบาลคลองหาด

การปฏิสัมพันธ์ของข้อมูล
O8 Q&A Facebook: โรงเรียนอนุบาลคลองหาด
O9 Social Network E-mail : anubanklonghad@sk1edu.go.th
Facebook: โรงเรียนอนุบาลคลองหาด
Map: แผนที่ตั้งโรงเรียน
แผนดำเนินงาน
O10 แผนปฏิบัติการประจำปี แผนปฏิบัติการประจำปี2562
O11 รายงานการกำกับติดตามรายภาคเรียน รายงานการกำกับ ติดตาม 2562
O12 รายงานผลการดำเนินงานประำจำปี รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มงานวิชาการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มงานบุคลากร
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มงานทั่วไป
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มงานงบประมาณ
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ คู่มือครูโรงเรียนอนุบาลคลองหาด
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ สถิติการให้บริการ
O16 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ แบบรายงานความคิดเห็นผู้ปกครอง
แบบรายงานความพึงพอใจ
O17 E-service

AMSS++
Facebook: โรงเรียนอนุบาลคลองหาด

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
O19 รายงานกำกับติดตามการใช้จ่าย รายงานการกำกับติดตาม
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประจำปี รายงานผลการใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/พัสดุ แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562
O22 ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
O23 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างรายเดือน สรุปจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนปีงบ 2562
O24 รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างรายปี รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างรายปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายทรัพยากรบุคคล ภารกิจและะภาพการดำเนินงานของสถานศึกษา
O26 การดำเนินงานตามนโยบาย โครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่สากล 61
โครงการบริหารจจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 61
คำสั่งมอบหมายงานปี2561
การวางแผนอัตรากำลัง
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนา เกณฑ์การประเมินครูผู้ช่วย
ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ
ในสถานศึกษา ครั้งที่ 2

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ
ในสถานศึกษา ครั้งที่ 1

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
O28 รายงานผลการบริหารงานประจำปี สรุปรายงานโครงการด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน ประกาศแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
O30 ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต ช่องทางการร้องเรียนทุจริต
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี 2562
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น Facebook: โรงเรียนอนุบาลคลองหาด
O33 การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประกาศเจตจำนงสุจริต (ภาษาอังกฤษ)
ประกาศเจตจำนงสุจริต(ภาษาไทย)
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงประจำปี การประเมินความเสี่ยงประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต การติดตามและสรุปผล ปี 62
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต การติดตามและสรุปผล ปี 63
O40 รายงานกำกับติดตามรายภาคเรียน
O41 รายงานผลการดำเนินงาน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ปรกาศมาตรการการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสจัดซื้อจัดจ้าง
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดการข้อร้องเรียน
O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการรับสินบน
O47 มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

 


 


 
 
ดาวโหลด
ข้อมูล DMC 2562
หลักสูตรซ่อมเสริม
แบบเยี่ยมบ้าน
คัดลายมือ ป.1-6